MULTICYKLONOVÝ ODLUČOVAČ  POPÍLKU ABE MO-150

POUŽITÍ – FUNKCE

 • k odlučování tuhých, nehořlavých, neabrazivních a nelepivých prachových příměsí z nehořlavých plynů
 • převážně k odlučování popílku ze spalin za kotli na tuhá paliva
 • výborné zkušenosti s použitím za kotli spalujícími dřevo, uhlí a produkty zemědělské výroby
 • použití není limitováno typem kotle nebo způsobem spalování
 • praxí a měřením osvědčena velmi dobrá funkce za kotli KWH v podtlakovém režimu (odtahový ventilátor za odlučovačem, respektive mezi odlučovačem a komínem)
 • maximální dlouhodobá teplota čištěného plynu do 350°C

HLAVNÍ VÝHODY

 • velmi dobrá odlučivost (účinnost odlučování)
 • poměrně malá tlaková ztráta
 • široké použití
 • dobrá provozní spolehlivost
 • skříń s cyklónovými články a výsypka jsou spojeny přírubou- snadná manipulace a doprava
 • snadný servis a údržba
 • možnost dodatečné instalace ke stávajícímu kotli v rámci jeho ekologizace

  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

  • standardní řada pro kotle v rozsahu výkonu 50 až 1000 Kw
  • jmenovitý průměr cyklónových článků 150 mm
  • spolehlivě zajistí koncentraci popílku za kotli na dřevo, odpovídající požadavkům zákona 83/2002 Sb O ochraně ovzduší a Nařízení vlády 146/2007 Sb O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, upravené Nařízením vlády 476/2009 Sb , tj. v úrovni 100- 250 mg/Nm3 (podle provozních podmínek)
  • tlakový spád (odpor) 350- 420 Pa
  • maximální dlouhodobá teplota čištěného plynu do 350°C  (individuálně na přání i pro vyšší teploty)
  • standardně včetně nádoby na odloučený popílek připevněné k výsypce odlučovače rychloupínači

  ODKAZY – PODROBNOSTI – KE STAŽENÍ